Günümüzde bor

Eski çağlardan beri varlığı bilinen bor, günümüzde de sanayi faaliyetlerinde çok yaygın

bir Şekilde kullanılmakta ve kullanım alanları gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bor

içeren mineraller genel olarak cam, gübre, ilaç, deterjan, seramik, inşaat, gıda, tarım, uzay

ve hava araçları, askeri malzeme, füzeler, iletişim araçları, otomotiv sanayi ve enerji olmak

üzere yaklaşık 250‟ye yakın alanda üretim girdisi olarak kullanılmaktadır.

Dünyada önemli stratejik madenlerin başında gelen bor mineralleriyle ilgili yapılan

çeşitli araştırmalara göre dünya toplam rezervinin bor oksit (B2O3) 369.000 milyon tonu

görünür rezerv olmak üzere, muhtemel ve mümkün rezervi ise 1.176.000 milyon ton olduğu

tahmin edilmektedir. Dünya toplam bor rezervinin % 72,3‟ü Türkiye‟de bulunmaktadır.

Türkiye bu mevcut rezervi ile dünyanın en zengin bor kaynağına sahip ülkedir. Rezerv

bakımından Türkiye‟yi Rusya ve ABD takip etmektedir. Dünya bor rezervinin % 72,3‟üne

sahip olan Türkiye dünya toplam bor üretiminin % 35‟ini karĢılarken dünya pazarının da %

37‟sine hakim durumdadır. Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan bor rezervlerinin kullanım

ömrü 60-70 yıl iken ülkemizdeki rezerv tüm dünyanın en az 500 yıllık bor ihtiyacını

karşılayacak bir potansiyele sahiptir.

Doğada çok sayıda bor minerali bulunmasına rağmen hepsinin ticari değeri aynı oranda

değildir. Ticari değeri en fazla olan baĢlıca bor mineralleri: Tinkal (Boraks), Kolemanit,

Üleksit, Pandermit ve Kernittir. Türkiye‟de çıkarılan ve ticari değeri yüksek olan bor

mineralleri ise Tinkal, Kolemanit ve Üleksittir.

Türkiye‟deki bor mineralleri Batı Anadolu‟da olup, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve

Bursa çevrelerinde çıkarılmaktadır. Türkiye‟deki bor madenleri devletin kontrolünde olup,

Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılmakta, işlenmekte ve

pazarlanmaktadır. Çıkarılan bor madenlerinin bir kısmı ham bor bir kısmı da rafine bor

olarak satılmaktadır.

 

kaynakça; 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231058